Adatvédelmi tájékoztató

A www.tolerance.hu, valamint az igenanemekkozt.hu weboldal adatkezelője a TOLERANCE-TRAINING Kft.

A TOLERANCE-TRAINING Kft a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Alapfogalmak:

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: TOLERANCE-TRAINING Oktatási és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Cg.: 01-09-684618

Cég képviselője: dr. Piczkó Katalin

Székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56.

Weblapok: www.tolerance.hu, igenanemekkozt.hu

Telefon: 06-1/214-2469

E-mail: tolerance@tolerance.hu

Online kurzus esetén e-mail: igenanemekkozt@tolerance.hu

Adatvédelmi felelős: Pátzelt Hajnalka phajnal76@gmail.com, 30/3704775

A TOLERANCE-TRAINING Kft. tevékenysége kapcsán adatfeldolgozást végző személyek:

 • MailerLite hírlevélküldő szolgáltatás (UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania)
 • Orionweb, Fejes András ev. Érd, Fehérvári út 63-65.
 • Rekontó Kft. Gottgeisl Rita könyvelő-1126 Budapest, Böszörményi út 7. 1. em. 3.
 • Netdoor Kft. informatikai szolgáltató-1055 Budapest, Akadémia utca 14. fszt. 5.
 • Psidium OnlineTesztek Kft. 2030 Érd, Ürmös utca 46-48. info@psidium.hu
 • PILIS SECURITY Vagyonvédelmi,Őrző és Kereskedelmi Kft.-2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 10.
 • Google LLC (“Google”) elérhetősége: székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
 • Facebook, elérhetősége: Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F

Munkavállalóink titoktartása: Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalóinkat is, ez is biztosítja az érintettek személyes adatai védelmét.

A TOLERANCE-TRAINING Kft. ellenőrzi, hogy az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozói végrehajtják a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket.

Adatkezelésünk célja: szolgáltatás teljesítése, hallgatókkal való kapcsolattartás.

Adatkezelésünk jogalapja: Társaságunk a személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Társaságunk, mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli. A felsoroltakon túl az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges lehet, illetve az adatkezelés alapulhat törvényi kötelezettségen, illetve közérdeken.

Amennyiben Ön önéletrajzot vagy más személyes adatot tartalmazó dokumentumot küld részünkre, álláspályázatunkra jelentkezik, személykiválasztásunkra jelentkezik, mindaddig, amíg szerződéses jogviszony létre nem jön Ön és a Kft., valamint a személykiválasztással bennünket megbízó harmadik fél közt, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet bármikor visszavonhat (személykiválasztás esetén adatkezelő elsősorban a cég, amely tőlünk a személykiválasztás során közreműködést kér, így ezesetben az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán elsődlegesen ennél a cégnél kell érdeklődnie).

Tájékoztatjuk, hogy Önt az alábbi jogok illetik személyes adatai kapcsán:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy ún. adathordozhatósághoz való jog
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Adatok őrzési ideje:

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év
 • A web oldal látogatása során a cookiek kapcsán adatőrzési idő: a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, melynek eredményeképpen sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Ha nagy számú, vagy igen érzékeny adatok sérülnek, úgy indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy a nagy kockázatú adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott értesítjük a hatóságot és tájékoztatja az érintetteket is.

JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÁS:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a személyes adatok sértésével, biztonságával foglalkozó hatóság(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

A WEBOLDAL, HÍRLEVELEK, KÉRDŐÍVEK, REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk gyűjthet anonim módon információkat arról, hogy Ön miként használja az internetes felületeit. Ezeket az információkat azért gyűjti a TOLERANCE-TRAINING Kft., hogy az Ön által megadott bármilyen egyéb adattal együtt azt a célt szolgálja, hogy, az Ön kéréseinek és megrendeléseinek jobb teljesítése megvalósuljon. Az ekként gyűjtött adatokat hozzájárulás esetén felhasználhatja annak érdekében, hogy mindig megfelelően, a szolgáltatásokat igénybe vevők számára optimálisan alakíthassa internetes felületét, illetve személyre szabottabb üzeneteket küldjön, illetve az adatbázisát naprakészen tartsa.

A cookie egy kis adat, amit az Internet-szerver küld az Internet használónak, amikor az meglátogat egy Internetes felületet. A cookie olyan különböző Internetes oldalakról tartalmaz információkat, amelyeket a felhasználó korábban meglátogatott. A TOLERANCE-TRAINING Kft., Internetes felületei a cookie-kat ilyen céllal alkalmazza, minden esetben az Ön hozzájárulását kérve.

Ha Ön elfogadja a cookie-kat, az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ezt a hozzájárulását Ön egyszerűen, bármikor visszavonhatja, a böngésző opcióiban Ön beállíthatja, hogy ne kapjon többet cookie-kat, és ugyanígy törölheti a már meglévőket is. Ezen beállítások azonban nem érintik a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön visszautasítja a cookie-kat, a weboldal néhány funkciója elképzelhető, hogy nem fog megfelelően működni.

Az Ön fentebb említett hozzájárulása alapján, a TOLERANCE-TRAINING Kft., megoszthatja a megadott adatokat belső adatfeldolgozás és adminisztrációs célból kollégáival, akiket adatvédelmi szempontból titoktartás kötelezi.

Társaságunk felhívja weboldalait látogató érintettek figyelmét arra, hogy az internetes felületein elhelyezett linkekre és a szalaghirdetésekre kattintva esetenként átkerülhetnek egy másik Internetes oldalra, ahol a TOLERANCE-TRAINING Kft., gyakorlatától eltérő adatvédelmi szabályozás lehet érvényben. Ezen internetes oldalak adatvédelmi szabályairól a használat előtt kérjük, hogy tájékozódjon, mert TOLERANCE-TRAINING Kft., az ily módon gyűjtött információkért felelősséget nem vállal.

Elektronikus levelek regisztrált felhasználóknak, egyéb hírlevelek, (eDM levelek), kérdőívek, regisztrációs felületek: A TOLERANCE-TRAINING Kft., egy külső szolgáltató rendszerével küldi eDM leveleit (elektronikus hírleveleit) Ügyfelei részére. A rendszer a külső hírlevelekben (kivétel a rendezvények, nyereményjátékok, webshop regisztrációk) minden esetben a kettős OptIn és a kettős OptOut folyamat szerint működik, vagyis a feliratkozónak minden esetben egy szándékmegerősítő linkre kattintva kell szándékát véglegesítenie. A TOLERANCE-TRAINING Kft., eDM leveleinek sikerességét vizsgálva (mérve), leveleinek színvonalának, megjelenésének javítása érdekében a kiküldött eDM levélben elhelyezett kódokat használ. Ilyen elhelyezett kódok lehetnek: a levél megnyitás, levélből átkattintás, az ügyfél levelező-kliensének felismerése.

Elektronikus levelek regisztrált felhasználóknak (különösen online kurzus esetén): Az igenanemekkozt.hu honlapon elérhető online kurzusokra regisztráló felhasználóinknak ezen honlapon keresztül küldünk automatikus leveleket: a regisztrációt követően, miután hozzárendeljük a megvásárolt kurzushoz ezt az újabb információkat tartalmazó levelet, ezzel tájékoztatva adott kurzusra előfizetőt arról, ha újabb lecke válik elérhetővé számára, ha újabb tesztet tölthet ki, ami a választott kurzushoz kapcsolódik. ezen levelek a regisztrált felhasználóink, előfizetőink érdekét szolgálják, ezek küldéséhez a hozzájárulást érintett a regisztrációkor elfogadja, az elfogadás önkéntes, a hozzájárulása visszavonásához is joga van a cégünk elérhetőségein, vagy a regisztrált bejelentkezés fül mellett elhelyezett, regisztrációt visszavonom opció választásakor.

eDM levelek: Önkéntes feliratkozás két módon történhet: vagy személyes, illetve telefonos megbeszélés alapján kerül rögzítésre a feliratkozás, vagy valamelyik publikus weboldalunkon elhelyezett űrlap kitöltésével kerültek be a levélküldő rendszerbe. Az adott weboldalt látogató a feliratkozáskor egy jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével az adatvédelmi tájékoztató ismeretében, kifejezetten elfogadja a TOLERANCE-TRAINING Kft. eDM leveleinek küldési folyamatát, és egyben egyértelműen felhatalmazza a TOLERANCE-TRAINING Kft.-t, hogy akciós ajánlatokat, általános információkat küldjön az általa megadott email címre.

Leiratkozások eDM levelekről: A TOLERANCE-TRAINING Kft., minden olyan eDM levélnél biztosítja címzettjei számára az adott témájú levélről történő leiratkozás lehetőségét, amely valamilyen akciós ajánlatot, kampányt, általános információt, híreket tartalmaz. Ehhez minden esetben a kiküldött eDM levél végén található úgynevezett leiratkozás linkre kell kattintania.

A TOLERANCE-TRAINING Kft., hírlevél küldő szolgáltatással küld Ügyfeleinek Partner rendezvényeivel és eBusiness rendszereivel kapcsolatos tájékoztató eDM leveleket, amelyek küldéséhez Látogató vagy Ügyfél egy korábban kitöltött regisztrációs űrlapon keresztül hozzájárult.

A szolgáltatástól, előfizetéstől függ mely személyes adatai kerülnek rögzítésre, melyről részletes tájékoztatást mindig adott szolgáltatás igénybevétele előtt, illetve regisztráció elfogadása előtt kap. Amennyiben a web oldalakon elhelyezett tájékoztatás nem volna Ön számára érthető, bármikor kérhet részletes tájékoztatást ezen kérdésről a TOLERANCE-TRAINING Kft. elérhetőségein.

Azon személyes adatok, amelyek kezelése előfordulhat cégünk által:

Szolgáltatást igénybevevő neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat, személyes és szakmai érdeklődésére, illetve iskolai/egyetemi végzettségére vonatkozó információk; demográfiai adatok; termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjunk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.

A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor a weboldalaink cookie-kat, azaz sütiket helyezhetnek el az Ön böngészésre használt eszközén.Tájékoztatjuk, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait minél inkább az Ön igényeire tudjuk szabni.

A Weboldal megtekintése során az esetlegesen megadott, fent felsorolt adatokon túl, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja.

Egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő kerül rögzítésre. Ezen adatok megadásáról, a cookiek elfogadásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival, a TOLERANCE-TRAINING Kft ezen adatokat tehát nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal.

“Kiskorúak” jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Tájékoztatás nyilvántartásainkról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében számos nyilvántartást vezet, melyekről fenti elérhetőségeinken kérhet és kaphat részletes tájékoztatást.

Kérdése, kérése esetén keressen bennünket bizalommal fenti elérhetőségeinken!

Jelen Tájékoztató 2019. augusztus 02. napján lép hatályba. A jelen Tájékoztatót a TOLERANCE-TRAINING Kft. egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van.

Tolerance Training Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 56

Telefon/fax: +36-1-214-2469, +36 70 340 9032,
Email: tolerance@tolerance.hu
Felnőttképzési Nyilv. szám: E-001074/2015

Tolerance Training Kft.
GINOP-8.2.6-18
Két egyedileg kifejlesztett szoftver és komplex rendszer létrehozása a Digitális Jólét Programban
Párkapcsolati edukáció
Cukorbeteg gyermekek segítése egészséges étrend kialakításában
Tolerance Training Kft.
GINOP-8.2.6-18
Két egyedileg kifejlesztett szoftver és komplex rendszer létrehozása a Digitális Jólét Programban
Párkapcsolati edukáció
Cukorbeteg gyermekek segítése egészséges étrend kialakításában